February 1974 Moon Phases Calendar in Australia.

February 1974 Moon Phases Calendar in Australia

February 1974
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
28 29 30 31 01 Waxing Crescent 02 Waxing Crescent 03 Waxing Crescent
04 Waxing Crescent 05 Waxing Crescent 06 Waxing Crescent 07 Full Moon Full Moon Full Moon 08 Waning Gibbous 09 Waning Gibbous 10 Waning Gibbous
11 Waning Gibbous 12 Waning Gibbous 13 Waning Gibbous 14 3rd Quarter 3rd Quarter 3rd Quarter 15 Waning Crescent 16 Waning Crescent 17 Waning Crescent
18 Waning Crescent 19 Waning Crescent 20 Waning Crescent 21 Waning Crescent 22 New Moon New Moon New Moon 23 Waxing Crescent 24 Waxing Crescent
25 Waxing Crescent 26 Waxing Crescent 27 Waxing Crescent 28 Waxing Crescent 1 2 3