July 1914 Moon Phases Calendar in Australia.

July 1914 Moon Phases Calendar in Australia

July 1914
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
29 30 01 1st Quarter 1st Quarter 1st Quarter 02 Waxing Gibbous 03 Waxing Gibbous 04 Waxing Gibbous 05 Waxing Gibbous
06 Waxing Gibbous 07 Full Moon Full Moon Full Moon 08 Waning Gibbous 09 Waning Gibbous 10 Waning Gibbous 11 Waning Gibbous 12 Waning Gibbous
13 Waning Gibbous 14 Waning Gibbous 15 3rd Quarter 3rd Quarter 3rd Quarter 16 Waning Crescent 17 Waning Crescent 18 Waning Crescent 19 Waning Crescent
20 Waning Crescent 21 Waning Crescent 22 Waning Crescent 23 New Moon New Moon New Moon 24 Waxing Crescent 25 Waxing Crescent 26 Waxing Crescent
27 Waxing Crescent 28 Waxing Crescent 29 Waxing Crescent 30 1st Quarter 1st Quarter 1st Quarter 31 Waxing Gibbous 1 2