July 1983 Moon Phases Calendar in Australia.

July 1983 Moon Phases Calendar in Australia

July 1983
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
27 28 29 30 01 Waning Gibbous 02 Waning Gibbous 03 3rd Quarter 3rd Quarter 3rd Quarter
04 Waning Crescent 05 Waning Crescent 06 Waning Crescent 07 Waning Crescent 08 Waning Crescent 09 Waning Crescent 10 New Moon New Moon New Moon
11 Waxing Crescent 12 Waxing Crescent 13 Waxing Crescent 14 Waxing Crescent 15 Waxing Crescent 16 Waxing Crescent 17 1st Quarter 1st Quarter 1st Quarter
18 Waxing Gibbous 19 Waxing Gibbous 20 Waxing Gibbous 21 Waxing Gibbous 22 Waxing Gibbous 23 Waxing Gibbous 24 Waxing Gibbous
25 Full Moon Full Moon Full Moon 26 Waning Gibbous 27 Waning Gibbous 28 Waning Gibbous 29 Waning Gibbous 30 Waning Gibbous 31 Waning Gibbous