November 1913 Moon Phases Calendar in Australia.

November 1913 Moon Phases Calendar in Australia

November 1913
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
27 28 29 30 31 01 Waxing Crescent 02 Waxing Crescent
03 Waxing Crescent 04 Waxing Crescent 05 Waxing Crescent 06 1st Quarter 1st Quarter 1st Quarter 07 Waxing Gibbous 08 Waxing Gibbous 09 Waxing Gibbous
10 Waxing Gibbous 11 Waxing Gibbous 12 Waxing Gibbous 13 Waxing Gibbous 14 Full Moon Full Moon Full Moon 15 Waning Gibbous 16 Waning Gibbous
17 Waning Gibbous 18 Waning Gibbous 19 Waning Gibbous 20 Waning Gibbous 21 3rd Quarter 3rd Quarter 3rd Quarter 22 Waning Crescent 23 Waning Crescent
24 Waning Crescent 25 Waning Crescent 26 Waning Crescent 27 Waning Crescent 28 New Moon New Moon New Moon 29 Waxing Crescent 30 Waxing Crescent