November 1932 Moon Phases Calendar in Australia.

November 1932 Moon Phases Calendar in Australia

November 1932
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
31 01 Waxing Crescent 02 Waxing Crescent 03 Waxing Crescent 04 Waxing Crescent 05 1st Quarter 1st Quarter 1st Quarter 06 Waxing Gibbous
07 Waxing Gibbous 08 Waxing Gibbous 09 Waxing Gibbous 10 Waxing Gibbous 11 Waxing Gibbous 12 Waxing Gibbous 13 Full Moon Full Moon Full Moon
14 Waning Gibbous 15 Waning Gibbous 16 Waning Gibbous 17 Waning Gibbous 18 Waning Gibbous 19 Waning Gibbous 20 Waning Gibbous
21 3rd Quarter 3rd Quarter 3rd Quarter 22 Waning Crescent 23 Waning Crescent 24 Waning Crescent 25 Waning Crescent 26 Waning Crescent 27 Waning Crescent
28 New Moon New Moon New Moon 29 Waxing Crescent 30 Waxing Crescent 1 2 3 4