November 1916 Moon Phases Calendar in India.

November 1916 Moon Phases Calendar in India

November 1916
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
30 31 01 Waxing Crescent 02 1st Quarter 1st Quarter 1st Quarter 03 Waxing Gibbous 04 Waxing Gibbous 05 Waxing Gibbous
06 Waxing Gibbous 07 Waxing Gibbous 08 Waxing Gibbous 09 Waxing Gibbous 10 Full Moon Full Moon Full Moon 11 Waning Gibbous 12 Waning Gibbous
13 Waning Gibbous 14 Waning Gibbous 15 Waning Gibbous 16 Waning Gibbous 17 Waning Gibbous 18 3rd Quarter 3rd Quarter 3rd Quarter 19 Waning Crescent
20 Waning Crescent 21 Waning Crescent 22 Waning Crescent 23 Waning Crescent 24 Waning Crescent 25 New Moon New Moon New Moon 26 Waxing Crescent
27 Waxing Crescent 28 Waxing Crescent 29 Waxing Crescent 30 Waxing Crescent 1 2 3