November 1981 Moon Phases Calendar in India.

November 1981 Moon Phases Calendar in India

November 1981
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
26 27 28 29 30 31 01 Waxing Crescent
02 Waxing Crescent 03 Waxing Crescent 04 Waxing Crescent 05 1st Quarter 1st Quarter 1st Quarter 06 Waxing Gibbous 07 Waxing Gibbous 08 Waxing Gibbous
09 Waxing Gibbous 10 Waxing Gibbous 11 Waxing Gibbous 12 Full Moon Full Moon Full Moon 13 Waning Gibbous 14 Waning Gibbous 15 Waning Gibbous
16 Waning Gibbous 17 Waning Gibbous 18 3rd Quarter 3rd Quarter 3rd Quarter 19 Waning Crescent 20 Waning Crescent 21 Waning Crescent 22 Waning Crescent
23 Waning Crescent 24 Waning Crescent 25 Waning Crescent 26 New Moon New Moon New Moon 27 Waxing Crescent 28 Waxing Crescent 29 Waxing Crescent
30 Waxing Crescent 1 2 3 4 5 6